Διαγωνισμοί και δώρα

Ultimate Giveaway Επίσημοι κανόνες


Το "Ultimate Kitchen Giveaway" (το "Sweepstakes") χρηματοδοτείται από το LLC, το Post Office Box 835, West Barnstable, MA 02668 ("Χορηγός").

Τα Λαχεία αποτελούνται από ένα (1) τυχαίο σχέδιο (το "Σχέδιο"). Τα Λαχεία αρχίζουν στις 12:00 π.μ. Ανατολική Τυποποιημένη Ώρα ("EST") την 1η Μαΐου 2012 και λήγουν στις 11:59 μ.μ. EST στις 31 Μαΐου 2012 (η "Περίοδος Λαχείων"). Η περίοδος εισόδου για το Σχέδιο αρχίζει στις 12:00 π.μ. την 1η Μαΐου 2012 και λήγει στις 11:59 μ.μ. EST στις 31 Μαΐου 2012 (η "Περίοδος Εισόδου"). ΟΧΙ ΑΓΟΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ Ή ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ. Η ΑΓΟΡΑ ΔΕΝ ΑΥΞΕΤΕ ΤΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΡΔΙΣΜΑ. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΟΔΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ. ΑΚΥΡΟ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. ONLY INTRINE ONLY ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ. Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Αυτά τα Sweepstakes δεν χρηματοδοτούνται, δεν υποστηρίζονται ή δεν διαχειρίζονται από το Facebook. Παρέχετε τις πληροφορίες σας στον Χορηγό και όχι στο Facebook. Οι ερωτήσεις σχετικά με αυτά τα Λαχεία θα πρέπει να απευθύνονται στον Χορηγό (και στο Facebook) στην επαφή @ (και όχι μέσω ή μέσω του Facebook ή οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας που παρέχεται από το Facebook).
Ανοίξτε μόνο σε μόνιμους νόμιμους κατοίκους των ΗΠΑ. Άκυρο σε όλες τις άλλες γεωγραφικές τοποθεσίες. Οι υπάλληλοι του Χορηγού και οι αντίστοιχοι γονείς, οι θυγατρικές, οι θυγατρικές και οι οργανισμοί διαφήμισης και προώθησης και οποιοσδήποτε άλλος φορέας που εμπλέκεται στην ανάπτυξη ή τη διοίκηση αυτών των Λαχείων, καθώς και τα άμεσα μέλη της οικογένειάς τους ή τα μέλη του νοικοκυριού τους δεν είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν ή να κερδίσουν τις Λαχειοφόρες αγορές. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε πρόσωπο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή οποιοδήποτε πρόσωπο καθορίζει, κατά την απόλυτη κρίση του, να είναι επαρκώς συνδεδεμένο με τα Λαχεία, έτσι ώστε η συμμετοχή αυτού του προσώπου να δημιουργήσει την εμφάνιση αντικανονικότητας. Οι καταχωρήσεις που δημιουργούνται με χειρόγραφες, μακροεντολές ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα είναι άκυρες και ο Χορηγός διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αποκλείσει τυχόν καταχωρήσεις που πιστεύει ότι δημιούργησε καλόπιστα ένα αυτοματοποιημένο πρόγραμμα ή σεναρίων. Οι καταχωρήσεις που καθορίζονται, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Χορηγού, για τη δημιουργία διαφημίσεων, εμπορικών μηνυμάτων ή "spam" θα αποκλειστούν και θα διαγραφούν. Άκυρο όπου απαγορεύεται από το νόμο. Ισχύουν όλοι οι ισχύοντες ομοσπονδιακοί, κρατικοί και τοπικοί νόμοι. Δεν απαιτείται αγορά για να συμμετάσχετε στα Λαχεία. Μπορείτε να εισάγετε ένα δεδομένο Σχέδιο μιας (1) ώρας ανά ημέρα νοικοκυριού μέσω καθεμίας από τις παρακάτω μεθόδους online, για συνολικά μέχρι δύο (2) καταχωρήσεις ανά νοικοκυριό ανά ημέρα:

1.: Επισκεφτείτε τον ιστότοπο "Ultimate Kitchen Giveaway" στο // και στείλτε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής.

2. FACEBOOK: Επισκεφτείτε τη σελίδα Facebook στο //www.facebook.com/, "όπως" τη σελίδα ανεμιστήρα και υποβάλετε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας χρησιμοποιώντας την online φόρμα υποβολής.

Κάθε καταχώρηση που υποβάλλεται σε απάντηση σε Σχέδιο και σύμφωνα με τους Επίσημους Κανόνες αποτελεί επίσημη εγγραφή. Οι διπλές καταχωρήσεις που υποβάλλονται μέσω μιας μεθόδου εντός μιας ημέρας θα θεωρούνται άκυρες.

Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, υπάρχουν διαθέσιμα εναλλακτικά μέσα εισόδου για κάθε Σχέδιο, με αποστολή με φαξ το όνομα και τη διεύθυνση σας στο Χορηγό στο 508-437-8486 κατά την ισχύουσα Περιόδου Εισόδου. Μέχρι δύο (2) εναλλακτικές καταχωρήσεις ανά νοικοκυριό ανά ημέρα. Οποιεσδήποτε πρόσθετες καταχωρήσεις που υποβάλλονται μέσω φαξ εντός μιας ημέρας θα θεωρούνται άκυρες.

Οι συμμετοχές που θα παραληφθούν μετά το πέρας της Περίοδος Λαχειοφόρων αγορών θα θεωρηθούν άκυρες. Θα ισχύσει ο κανονικός χρόνος, τα τέλη, τα ποσοστά σύνδεσης και χρήσης, εάν υπάρχουν, που χρεώνονται από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου. Όλες οι συμμετοχές γίνονται ιδιοκτησία του Χορηγού. Καταχωρίζοντας οποιοδήποτε Σχέδιο κατά τη διάρκεια των Λαχειοφόρων αγορών, θα συμφωνείτε ότι τυχόν πληροφορίες που συλλέγονται σε σχέση με τα Λαχεία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Χορηγό σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της LLC, ένα τρέχον αντίγραφο του οποίου βρίσκεται εδώ. Με τη συμμετοχή τους, όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν να συμμορφωθούν με τους εν λόγω Επίσημους Κανόνες.

Στο τέλος της Περιόδου Εισόδου θα υπάρξει ένα (1) σχέδιο στο οποίο θα επιλέγεται ένας (1) δυνητικός νικητής ("Νικητής") από όλες τις επιλέξιμες συμμετοχές που εισπράχθηκαν για το διαθέσιμο βραβείο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εισόδου από υπαλλήλους ή αντιπροσώπους ο Χορηγός να λάβει το βραβείο που έχει οριστεί για το Σχέδιο για την Περίοδο Εισόδου. Η νικήτρια συμμετοχή θα επιλεγεί τυχαία. Ο αριθμός των επιλέξιμων συμμετοχών που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εισόδου για ένα Σχέδιο καθορίζει τις πιθανότητες νίκης για το Σχέδιο. Τα Λαχεία θα διεξαχθούν υπό την επίβλεψη του Χορηγού. Εάν ο Νικητής κριθεί μη επιλέξιμος, χάνει ή δεν διεκδικεί το έπαθλο, το βραβείο θα απονεμηθεί εκ νέου, κατά την αποκλειστική κρίση του Χορηγού. Μπορούν να ισχύουν και άλλοι περιορισμοί. Οι αποφάσεις του Χορηγού είναι οριστικές και δεσμευτικές όσον αφορά όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις Λαχειοφόρες αγορές. Θα απονεμηθεί το βραβείο (ή σε περίπτωση απώλειας, εσφαλμένης ή μη διαθεσίμου βραβείου, βραβείο ισοδύναμης αξίας). Σε καμία περίπτωση ο Χορηγός δεν υποχρεούται να απονείμει περισσότερα βραβεία από τα βραβεία που αναφέρονται σε αυτούς τους Επίσημους Κανόνες. Ο νικητής είναι υπεύθυνος και υπεύθυνος για όλους τους ομοσπονδιακούς, κρατικούς και τοπικούς φόρους επί της αξίας του βραβείου. Για να λάβετε το όνομα του νικητή ή ένα αντίγραφο των Επίσημων Κανόνων, στείλτε ένα αυτοκόλλητο σφραγισμένο φάκελο στο Prize Fulfillment, LLC, PO Box 835 Barnstable, MA 02668. Καθορίστε τον κατάλογο ή τους κανόνες του νικητή για το αίτημά σας.

Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει τον τρόπο κοινοποίησης. Ο νικητής πρέπει να διεκδικήσει το αντίστοιχο βραβείο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ημερομηνία κοινοποίησης του βραβείου του. Η αποτυχία του Νικητή να ανταποκριθεί στην ειδοποίηση για το βραβείο εντός των καθορισμένων είκοσι τεσσάρων (24) ωρών θα θεωρηθεί ως η απώλεια του βραβείου από τον Winner και ένας εναλλακτικός Νικητής μπορεί να επιλεγεί από την ομάδα των επιλέξιμων συμμετοχών. Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων διαπιστώσει ότι δεν είναι επιλέξιμος, ένας εναλλακτικός νικητής μπορεί επίσης να επιλεγεί από την ομάδα των επιλέξιμων συμμετοχών. Ο χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει έπαθλα απευθείας στη διεύθυνση αλληλογραφίας ή / και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όπως ισχύει) που παρέχεται από τον Winner κατά την είσοδό τους στο Σχέδιο.

Το πακέτο δώρων περιλαμβάνει 1 (ένα) 25 cu. ft Γαλλική Πόρτα Ψυγείο με κατά προσέγγιση λιανική αξία των $ 1.899? ένα (1) 5,0 cu. ft Self-Καθαρισμός Gas Range με κατά προσέγγιση λιανική αξία των $ 779? ένα (1) πλυντήριο πιάτων Tall Tub με πιστοποίηση Energy Star με κατά προσέγγιση λιανική αξία $ 429, και ένα (1) 2.0 cu. ft Countertop Μικροκυμάτων με κατά προσέγγιση λιανική αξία των $ 279. Τα έπαθλα δεν είναι μεταβιβάσιμα. Οι πραγματικές τιμές λιανικής ενδέχεται να διαφέρουν. Ο νικητής δεν θα λάβει τη διαφορά μεταξύ πραγματικής και κατά προσέγγιση τιμής λιανικής.

Ένας νεοεισερχόμενος ή νικητής μπορεί να αποκλειστεί από τα Λαχεία και η εγγραφή του / της μπορεί να διαγραφεί αν δεν συμμορφώνεται με κάθε διάταξη των Επίσημων Κανόνων, όπως καθορίζεται κατά τη διακριτική ευχέρεια του Χορηγού. Η συμμετοχή στα Λαχεία γίνεται με δική του ευθύνη. Ο χορηγός δεν ευθύνεται για (1) τις αποτυχημένες, επιστραφείσες ή εσφαλμένες προσκλήσεις που βασίζονται σε ανακριβείς πληροφορίες που παρέχονται από τον νικητή στις φόρμες συμμετοχής, (2) καταχωρήσεις και απαντήσεις σε ειδοποιήσεις νικητών που χάνουν, καθυστερούν, είναι ατελείς, δυσανάγνωστες, (3) οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές παραπλανήσεις ή αποτυχίες, τεχνικές αποτυχίες υλικού ή λογισμικού οποιουδήποτε είδους, απώλειες ή απώλειες, απώλειες ή αποτυχίες, (4) οποιεσδήποτε τεχνικές δυσλειτουργίες του τηλεφωνικού δικτύου, ηλεκτρονικού υπολογιστή, εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, , δυσλειτουργίες προγράμματος ή άλλες αποτυχίες, καθυστερημένες συναλλαγές στον υπολογιστή ή συνδέσεις δικτύου που είναι ανθρώπινες, μηχανικές ή τεχνικές, ή συνδυασμοί συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε τραυματισμού ή ζημίας στον υπολογιστή του εισερχομένου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που σχετίζεται ή προκύπτει από τη μεταφόρτωση οποιουδήποτε μέρους αυτών των Λαχειοφόρων αγορών ή (5) οποιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας ή εμπορευσιμότητας οποιουδήποτε βραβείου ή της λειτουργίας ή της λειτουργίας του, η οποία είναι η αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή του βραβείου. Ο Χορηγός δεν κάνει τίποτα και αποποιείται κάθε παραστατικό ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους σχετικά με οποιοδήποτε βραβείο. Εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η εγγραφή σας αποτελεί την άδειά σας να χρησιμοποιείτε το όνομα, τη φωτογραφία, την ομοιότητα, τη φωνή, τη διεύθυνση (πόλη και κράτος) και μαρτυρίες σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με κάθε τρόπο που ο Χορηγός θεωρεί κατάλληλος για λόγους δημοσιότητας χωρίς περαιτέρω αποζημίωση προς τον εν λόγω συμμετέχοντα.

Εισάγοντας ή αποδέχνοντας ένα βραβείο στα Λαχεία, οι νικητές συμφωνούν να δεσμεύονται από αυτούς τους Επίσημους Κανόνες και να συμμορφώνονται με όλους τους ομοσπονδιακούς, κρατικούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Κατά περίπτωση, ο Νικητής (ή αν ο Νικητής είναι ανήλικος, ο γονέας του Νικητή ή ο νόμιμος κηδεμόνας του) μπορεί να υποχρεωθεί να εκτελέσει και να επιστρέψει στο Χορηγό εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών Ένορκη δήλωση προσυμφωνίας, μπορούν να επιλεγούν φόροι για να είναι επιλέξιμοι για το βραβείο ή έναν εναλλακτικό νικητή. Ο νικητής μπορεί να υποχρεωθεί να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνσης και ημερομηνίας γέννησης προκειμένου να λάβει ένα βραβείο.

Με την είσοδό του, ο συμμετέχων συμφωνεί να αποζημιώσει, να αποδεσμεύσει και να διατηρήσει αβλαβείς τον Χορηγό και κάθε έναν από τους αντίστοιχους γονείς, θυγατρικές και συνδεδεμένες οντότητες, διευθυντές, αξιωματικούς, υπαλλήλους, δικηγόρους, πράκτορες και αντιπροσώπους (συλλογικά " , ζημιά, θάνατο, απώλεια, αξίωση, ενέργεια, απαίτηση ή άλλη ευθύνη (συλλογικά "Αξιώσεις") που ενδέχεται να προκύψουν από την αποδοχή, κατοχή ή / και χρήση οποιουδήποτε βραβείου ή συμμετοχής στις Λαχειοφόρες αγορές δυσλειτουργία οποιουδήποτε βραβείου, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι αξιώσεις ή η γνώση των γεγονότων που συνιστούν τέτοιες αξιώσεις υφίστανται κατά τη στιγμή της εισόδου ή προκύπτουν ανά πάσα στιγμή στη συνέχεια. Τα Κυκλοφορούντα Μέρη δεν φέρουν καμία ευθύνη ή ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντος ή σε οποιονδήποτε Νικητή ή οποιοδήποτε πρόσωπο που διεκδικεί μέσω αυτού του Νικητή για παράλειψη παροχής του βραβείου ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, λόγω οποιασδήποτε πράξης του Θεού, οποιασδήποτε ενέργειας, κανονισμού, εντολής ή αιτήματος οποιασδήποτε κυβερνητική ή οιονεί κυβερνητική οντότητα (ανεξάρτητα από το αν η ενέργεια, οι κανονισμοί, η εντολή ή η αίτηση αποδεικνύεται άκυρη), αποτυχία εξοπλισμού, απειλούμενες τρομοκρατικές ενέργειες, τρομοκρατικές πράξεις, αεροπορική επιδρομή, συσκότιση, πράξη εχθρού, σεισμό, πόλεμος ατυχήματα, καταστροφές, επιδημία, έκρηξη, ασυνήθιστα έντονο καιρό, τυφώνας, εμπάργκο, εργασιακή διαμάχη ή απεργία (νόμιμη ή παράνομη) έλλειψη εργασίας ή υλικού, διακοπή μεταφοράς οποιουδήποτε είδους, επιβράδυνση της εργασίας, ταραχών ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας πέρα ​​από τον αποκλειστικό έλεγχο των Κυριωμένων. Τα Κυκλοφορούντα Μέρη δεν είναι υπεύθυνα για: (1) τυχόν ανακριβείς ή ανακριβείς πληροφορίες, είτε προέρχονται από νεοεισερχόμενους, εκτυπώσεις, ηλεκτρονικά ή ανθρώπινα σφάλματα ή από οποιοδήποτε εξοπλισμό ή προγραμματισμό που σχετίζεται με ή χρησιμοποιείται στα Λαχεία. (2) ιοί ή τεχνικές βλάβες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δυσλειτουργιών, διακοπών ή αποσυνδέσεων σε τηλεφωνικές γραμμές ή σε υλικό ή λογισμικό δικτύου. αποτυχημένες, λανθασμένες, ελλιπείς, ανακριβείς, αλλοιωμένες ή καθυστερημένες ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή πληροφορίες εισόδου, τυχόν σφάλματα, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή μετάδοση, βλάβες ή τεχνική δυσλειτουργία οποιουδήποτε ηλεκτρονικού υπολογιστή, , το λογισμικό, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τους παίκτες ή τα προγράμματα περιήγησης, είτε λόγω τεχνικών προβλημάτων, κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Διαδίκτυο είτε σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή λόγω οποιουδήποτε συνδυασμού των προαναφερθέντων. (3) τη μη διαθεσιμότητα ή μη προσπελασιμότητα οποιωνδήποτε μεταδόσεων ή τηλεφωνικής ή διαδικτυακής υπηρεσίας · (4) μη εξουσιοδοτημένη ανθρώπινη παρέμβαση σε οποιοδήποτε μέρος της διαδικασίας εισόδου ή των λαχειοφόρων αγορών, (5) τεχνικό ή ανθρώπινο σφάλμα που μπορεί να προκύψει κατά τη διαχείριση των λαχειοφόρων αγορών ή την επεξεργασία των καταχωρήσεων · (6) τυχόν τραυματισμό ή ζημιά σε πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να προκληθεί, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τη συμμετοχή των συμμετεχόντων στις Λαχειοφόρες αγορές ή από την παραλαβή ή χρήση ή κακή χρήση οποιουδήποτε βραβείου. ή (7) καθυστερημένες, χαμένες, εσφαλμένες, δυσανάγνωστες, ελλιπείς ή ακρωτηριασμένες καταχωρήσεις ή για κλοπή, καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση καταχωρήσεων. Επιπλέον, με την είσοδό τους, όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν να αποδεσμεύσουν το Facebook από οποιαδήποτε ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό της γενικότητας των προαναφερθέντων) οποιωνδήποτε αξιώσεων που ενδέχεται να προκύψουν από τη συμμετοχή των συμμετεχόντων στις Λαχειοφόρες αγορές.

Τα πρόσωπα που διαπράττουν παρενόχληση, κατάχρηση ή άλλως διαταράσσουν οποιαδήποτε πτυχή αυτών των Λαχειοφόρων αγορών, ή άλλως επιχειρούν να εξαπατήσουν τον Χορηγό, όπως καθορίζονται αποκλειστικά από τον Χορηγό, θα αποκλειστούν και οι καταχωρήσεις τους θα διαγραφούν. Σε περίπτωση αποκλεισμού, ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την επιλεξιμότητα του συμμετέχοντα να συμμετάσχει περαιτέρω σε αυτά τα Λαχεία και τις μελλοντικές προωθήσεις και αποδόσεις του Χορηγού ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές ή θυγατρικές του. Οποιαδήποτε προσπάθεια από έναν συμμετέχοντα ή οποιοδήποτε άλλο άτομο να υπονομεύσει τη νόμιμη λειτουργία αυτών των λαχειοφόρων αγορών μπορεί να αποτελεί παραβίαση των ποινικών και αστικών νόμων. Σε περίπτωση τέτοιας προσπάθειας, ο ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Αυτά τα Λαχεία είναι αυστηρά για λόγους προώθησης και ψυχαγωγίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιαδήποτε μορφή τυχερών παιχνιδιών. Σε περίπτωση που αμφισβητηθεί από τις νομικές ή κανονιστικές αρχές αυτές οι κληρώσεις, ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τα Λαχεία ή να αποκλείσει τους συμμετέχοντες που κατοικούν στις πληγείσες γεωγραφικές περιοχές. Σε αυτή την περίπτωση, ο Χορηγός δεν θα φέρει καμία ευθύνη έναντι των νεοεισερχομένων που έχουν αποκλειστεί λόγω τέτοιας ενέργειας. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Κανονισμούς με οποιονδήποτε τρόπο ή ανά πάσα στιγμή. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να ακυρώσει ή να αναστείλει αυτή τη Λαχεία σε περίπτωση που οι ιοί, τα σφάλματα ή άλλες αιτίες πέρα ​​από τον έλεγχό τους καταστρέψουν τη διοίκηση, την ασφάλεια ή το σωστό παιχνίδι των Λαχειοφόρων. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα αυτών των Λαχειοφόρων αγορών διακυβεύεται από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ανθρώπινη παρέμβαση, ενέργειες των νεοεισερχομένων ή άλλες αιτίες πέραν του ελέγχου του Χορηγού, οι οποίες, κατά τη μόνη γνώμη του Χορηγού, διαστρεβλώνουν ή βλάπτουν την ακεραιότητα, τη διοίκηση, η Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αναστέλλει, να τροποποιεί, να συντομεύει ή να τερματίζει τα Λαχεία χωρίς άλλη υποχρέωση. Εάν ο Χορηγός επιλέξει να συντομεύσει τα Λαχεία, ο Νικητής θα προσδιοριστεί από όλες τις επιλέξιμες συμμετοχές που ελήφθησαν για Σχέδια πριν από τη δράση ή τον συμβιβασμό που οδήγησε στην αναστολή ή τον τερματισμό αυτών των Λαχειοφόρων. Σε περίπτωση ακύρωσης, συντομογραφίας ή αναστολής, ο Χορηγός δημοσιεύει αμέσως μια προειδοποίηση στη σελίδα εισόδου Sweepstakes.

Αυτές οι λαχειοφόρες αγορές διέπονται από το νόμο της Νέας Υόρκης. Συμμετέχοντας σε αυτές τις συμμετοχές, οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι τα δικαστήρια της Νέας Υόρκης θα έχουν δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά ή διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τα εν λόγω Λαχεία και ότι ο τόπος διεξαγωγής θα είναι μόνο στη Νέα Υόρκη της Νέας Υόρκης. Η παράλειψη άσκησης ή εκτέλεσης οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης αυτών των Επίσημων Κανόνων δεν αποτελεί παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Επίσημων Κανόνων θεωρείται από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρο ή μη εκτελεστό, το μέρος αυτό θα εκτελεστεί στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και το υπόλοιπο αυτών των Επίσημων Κανόνων θα παραμείνει πλήρως σε ισχύ.